வேதாகமம் என்றால் என்ன?

 

தேவனுடைய வெளிப்பாடு உண்மையா?

 

சவக்கடல் எழுத்துச் சுருள்கள்

 

ஒரே பைபிள், ஏன் மார்க்க பேதங்கள்?

 

சிறந்த வேதாகம மொழிபெயர்ப்புகள்

 

வேதாகமம் வரலாறு

 

Syriac Peshitta translation