கடவுள் ஏன் தீமையை அனுமதிக்கிறார்

 

மனிதனுக்கான கடவுளின் வெளிப்பாடு

 

ஒரே பைபிள், ஏன் மார்க்க பேதங்கள்?

 

கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை

 

நரகம் என்றால் என்ன?

 

அத்தி மரம்

 

ஜெயிப்பது கடவுளா? அல்லது சாத்தானா?

 

தேவனுடைய சபை அமைப்பு

 

DNA MENTIONED IN THE BIBLE 

 

Home

சபை அமைப்பு

What Did C. T. Russell Teach About “Organization” As Related to the Watch Tower?

 

In this presentation, we will be presenting a lot of quotes from Russell which demonstrate what he believed and taught about “organization” as that word may be seen as related to the kind of organization that Rutherford created after Russell died. These quotes demonstrate that, even until his death, he never believed in the idea that anyone should set themselves up or be set up as “the authority” in the church.

One quote has been presented to us as proof that Russell did believe in such an organization, and that early in his ministry. The quote given is from the Watch Tower, March 1883, page 458:

We believe that a visible organization, and the adopting of some particular name, would tend to increase our numbers and make us appear more respectable in the estimation of the world.

The claim has been made that here Russell stated that he was advocating a “visible organization”; in reality, the quote has to be taken out of context, and then it has to be imagined that Russell was stating that he was advocating a “visible organization”. The quote, taken in context, reveals that Russell doing just the opposite, that he was NOT advocating using a “visible organization”:

We believe that a visible organization, and the adopting of some particular name, would tend to increase our numbers and make us appear more respectable in the estimation of the world. The natural man can see that a visibly organized body, with a definite purpose, is a thing of more or less power; therefore, they esteem the various organizations, from which we have come out, in obedience to the Master’s call. But the natural man cannot understand how a company of people, with no organization which they can see, is ever going to accomplish anything. As they look upon us, they regard us simply as a few scattered skirmishers–a “peculiar people”–with very peculiar ideas and hopes, but not worthy of special notice.

But, though it is impossible for the natural man to see our organization, because he cannot understand the things of the Spirit of God, we trust that you can see that the true Church is most effectually organized, and in the best possible working order. (See the plan of our organization, as stated in October issue, under the caption “The Ekklesia.”) The Apostle Paul urges all to unity of faith and purpose (Phil. 3:15,16– Diaglott.) All led by the same Spirit may and do come to a knowledge of the same truth. Under our Captain, all the truly sanctified, however few or far separated in person, are closely united by the Spirit of Christ, in faith, hope and love; and, in following the Master’s command, are moving in solid battalions for the accomplishment of his purposes. But, bear in mind, God is not dependent upon numbers (See Judges 7, as an illustration).

Recognizing this organization, which is of the Spirit, and desiring no assimilation whatever with the worldly, who cannot see or understand it, we are quite willing to bear the reproach of a peculiar people. We always refuse to be called by any other name than that of our Head –Christians–continually claiming that their can be no division among those continually led by his Spirit and example as made known through his Word.

We disown none of our Lord’s dear children. The weakest child of the household of faith (in Christ, our Redeemer) we gladly recognize as our brother. Some, in ignorance of their privilege of the communion of saints, are mixed with the various worldly organizations, to their great detriment. Though we cannot follow them there, we gladly welcome them when they come among us. Wherever we have hope of finding any such, in the various nominal Churches, etc., we tell them the “good tidings of great joy,” and, by word and example, say, “Come out from among them (the worldly, though professing Christians) and be ye separate.” How could we deliver this message if we were not obeying it? We have unbounded faith in our Captain; and this perfect organization, invisible to the world, marches on to certain and glorious victory.

Russell referred to an article in the October 1882 issue of the Watch Tower on “The Ekklesia”. That study is online at:
http://www.mostholyfaith.com/bible/reprints/Z1882OCT.asp#Z5:2

In that study, Russell never presented the “organization” of the church as being a sectarian, denominational organization headed by men on earth. Indeed, he says just the opposite.

There is no organization today clothed with authority. — Watch Tower, October 1, 1893, page 1573

A visible organization is out of harmony with God’s divine plane. — Watch Tower, December 1, 1894, page 1743

Beware of “organization.” It is wholly unnecessary. — Watch Tower, September 13, 1895, page 1866.

 

What would Russell think of the judicial committees and hearings that are prevalent today amongst the JW organization? Some often blame Russell for that organization and its hearings, etc., but notice what Russell stated in 1916 (we have expanded the names of the books of the Bible as an aid in searches):

QUESTION (1916)–1–Is it proper for the Elders to sit at a court of inquiry and cite any supposed to be walking in a disorderly manner to appear before then and explain their conduct? Or should the Lord’s advice given in Matthew 18:15-18 be followed?

ANSWER.–I agree with the suggestion of the question that it should be handled in harmony with the Lord’s direction in the passage cited. The Lord’s word does not authorize any court of the Elders, or anyone else, to become busybodies. This would be going back to the practices of the Dark Ages during the inquisition; and we would be showing the same spirit as did the inquisitors. The Lord has put the matter in a simple way and we could not improve upon it. The Bible says, “If thy Brother trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone; if he shall hear thee, thou hast gained thy brother.” That should end the matter. However, should it not be successful, the Scriptures give the next step. We read: “But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses, every word may be established.” If the wrong-doer will give heed to the admonition of the two or three and stop his wrong-doing, that would end the matter. It would not be within our province to make any demand upon him or to endeavor to administer any kind of punishment upon him. We should remember the Word of the Lord, which says, “The Lord will judge His people.” If he should need any punishment, we may trust the Lord to give it to him and not take the matter into our own hands. We should have confidence in the Lord. If we stop the wrong that is as far as we can go. But if the wrong-doer should persist in his wrong- doing and not repent, and if the matter be of sufficient importance, then we are to bring the matter to the attention of the Church for correction. — Matthew 18:15-18.

We should not bring any small or trifling matter before the Church. It is my judgment that three-fourths of the things that are brought to my attention–matters of this kind–had better be dropped; and nothing at all be done with them. However, there might be an exception in case the matter had gone beyond the individual, and had somehow involved the whole congregation. In such event, it might be impossible to deal with the matter in an individual way. Then the Elders might constitute themselves into a Board or [Q480] Committee, and get one of their number to look into the case and see if the wrong could not be stopped, or adjusted. When the matter gets beyond the individual, we have no advice beyond the Word of God. Let us be careful not to become like Babylon, and hold inquisition and mix ourselves up. The Word of God is our sufficiency, and we should follow it closely and thereby avoid confusion.  — What Pastor Russell Said, page 479.

Just before Russell died, Russell had the following printed in The Watch Tower, August 15, 1916, page 248:

Let it be borne in mind that the Society exercises no authority, makes no criticism, but merely gives advice; and that in the interest of the Lord’s Cause and the Lord’s people.

Ref: http://ctr-rlbible.com/?p=1892

 

 

YYYYYYY